رﺳﻴﺪگی ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎشی از ﺟﺮم ﭘﺲ از اﻋﻼم ﺧﺘﻢ دادرسی

اﺻﻞ ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ دادﮔﺎه ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﻰ در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﺎوی ﺣﻘﻮﻗﻰ اﺳﺖ، ﻣﻘﻨﻦ ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻰ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺿﺮر و زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻰ از ﺟﺮم را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻬﻮﻟﺖ در رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ دﻋﻮی ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻣﺮ ﻛﻴﻔﺮی در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﻴﻔﺮی ﻗﺮار داده اﺳﺖ.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.