زمان جایگزین چهارمین اختبار کتبی سال ١٣٩٨

زمان برگزاری اختبار کتبی جایگزین

کارآموزان محترم

به آگاهی می رساند،

با توجه به اینکه چهارمین اختبار سال ١٣٩٨ به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نگردید بنابراین زمان برگزاری اختبار کتبی جایگزین به شرح زیر اعلام می گردد:

روز تاریخ نوبت صبح: ساعت ١٠ نوبت عصر: ساعت ١۵
چهارشنبه ٢۵/۴/١٣٩٩ حقوق مدنی آیین دادرسی مدنی و قوانین و مقررات وکالت
پنج شنبه ٢۶/۴/١٣٩٩ حقوق جزای عمومی و اختصاصی آیین دادرسی کیفری
جمعه ٢٧/۴/١٣٩٩ حقوق تجارت حقوق ثبت و امورحسبی

کارت ورود به جلسه اختبار کتبی در تاریخ های ٢٢ و ٢٣ تیرماه ١٣٩٩ از نشانی اینترنتی (card.icbar.org) دریافت گردد.

کارت ورود به جلسه اولین اختبار شفاهی سال ٩٩ که از تاریخ ۴/۵/١٣٩٩ آغاز خواهد شد از ٣٠/۴/١٣٩٩ دریافت گردد.

مکان برگزاری اختبار کتبی و شفاهی: متعاقبا اعلام خواهد شد

دکتر جعفر کوشا

نائب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.