سند تحول چگونه به صدور آراء و تصمیمات متقن کمک می‌کند

ضعــف در زیرســاخت‌های مکمــل بــرای صــدور آراء و تصمیمــات متقــن یکی از عواملی است که سبب ضعف در اتقان آراء و تصمیمات قضایی می‌شود که سند تحول برای حل آن راهکار ارائه داده است.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.