صاحب امتیاز سابق روزنامه آرمان امروز مجرم شناخته شد

سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات گفت: صاحب امتیاز سابق روزنامه آرمان امروز به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و تخلف در معرفی خود بعنوان مدیر مسئول مجرم شناخته شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.