عصیانگری جرم علیه اجتماع

در گرفتن موج پر شتاب افزایش جمعیت ساکن در محیط‌های شهری، برهم خوردن توازن ناحیه‌های مختلف یک شهر و از هم گسیختگی نظم اجتماعی را در پی خواهد آورد.منبع: خبرگزاری مشرق نیوز

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.