معارفه مسئول واحد ارزشیابی قضات دادگستری استان کردستان

با حضور معاون ارزشیابی دادستان انتظامی قضات، مسئول واحد ارزشیابی قضات استان کردستان معرفی شد.منبع: خبرگزاری میزان

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.