نحوه حضور در اداره معاضدت قضائی (موضوع ماده ١١-٨ شرح وظائف)

کارآموزان محترم استان تهران از شماره پروانه ٣٠١٣٤ تا ٣٠٢٦٦ توجه فرمایند:

کارآموزان محترم استان تهران از شماره پروانه ٣٠١٣۴ تا ٣٠٢۶۶ توجه فرمایند:

تکلیف موضوع ماده ٨-١١ شرح وظائف (حضور در معاضدت قضائی) از دهم اسفند ماه سال ١٣٩٨ تا پایان اردیبهشت سال ١٣٩٩ به تاریخ های زیر تغییر کرد بنابراین لطفا در تاریخ های اعلامی در اداره معاضدت حضور بهمرسانید.

لازم است ذکر گردد کارآموزان استان تهران از شماره پروانه ٣٠٢۶٧ تا ٣١٢١٠ بر اساس برنامه زمانی قبلی در اداره معاضدت حاضر شوند.

ردیف شماره پروانه تاریخ حضور
از تا
١. ٣٠١٣۴ ٣٠١۵٠ در تاریخ های ١٩ و ٢٠ مردادماه سال ١٣٩٩
٢. ٣٠١۵١ ٣٠١۶٠ در تاریخ های ٢١ و ٢٢ مردادماه سال ١٣٩٩
٣. ٣٠١۶١ ٣٠١٧٠ در تاریخ های ٢۵ و ٢۶ مردادماه سال ١٣٩٩
۴. ٣٠١٧١ ٣٠١٨٢ در تاریخ های ٢٧ و ٢٨ مردادماه سال ١٣٩٩
۵. ٣٠١٨٣ ٣٠١٩٢ در تاریخ های ١ و ٢ شهریورماه سال ١٣٩٩
۶. ٣٠١٩٣ ٣٠٢٠٢ در تاریخ های ٣ و ۴ شهریورماه سال ١٣٩٩
٧. ٣٠٢٠٣ ٣٠٢١٢ در تاریخ های ١۵ و ١۶ شهریورماه سال ١٣٩٩
٨. ٣٠٢١٣ ٣٠٢٢٣ در تاریخ های ١٧ و ١٨ شهریورماه سال ١٣٩٩
٩. ٣٠٢٢۴ ٣٠٢٣٣ در تاریخ های ٢٢ و ٢٣ شهریورماه سال ١٣٩٩
١٠. ٣٠٢٣۴ ٣٠٢۴٣ در تاریخ های ٢۴ و ٢۵ شهریورماه سال ١٣٩٩
١١. ٣٠٢۴۴ ٣٠٢۵۵ در تاریخ های ٢٩ و ٣٠ شهریورماه سال ١٣٩٩
١٢. ٣٠٢۵۶ ٣٠٢۶۶ در تاریخ های ٣١ شهریورماه و ١ مهرماه سال ١٣٩٩
١٣. ٣٠٢۶٧ ٣٠٢٧۶ در تاریخ های ١٧ و ١٨ خرداد ماه سال ١٣٩٩
١۴. ٣٠٢٧٧ ٣٠٢٨۶ در تاریخ های ١٩ و ٢٠ خرداد ماه سال ١٣٩٩
١۵. ٣٠٢٨٧ ٣٠٢٩٧ در تاریخ های ٢۴ و ٢۵ خرداد ماه سال ١٣٩٩
١۶. ٣٠٢٩٨ ٣٠٣٠٨ در تاریخ های ٢۶ و ٢٧ خرداد ماه سال ١٣٩٩
١٧. ٣٠٣٠٩ ٣٠٣٢١ در تاریخ های٣١ خردادماه و یک تیرماه سال ١٣٩٩
١٨. ٣٠٣٢٢ ٣٠٣٣١ در تاریخ های ٢ و ٣ تیرماه سال ١٣٩٩
١٩. ٣٠٣٣٢ ٣٠٣۴٢ در تاریخ های ٧ و ٨ تیرماه سال ١٣٩٩
٢٠. ٣٠٣۴٣ ٣٠٣۵٣ در تاریخ های ٩ و ١٠ تیرماه سال ١٣٩٩
٢١. ٣٠٣۵۴ ٣٠٣۶٧ در تاریخ های ١۴ و ١۵ تیرماه سال ١٣٩٩
٢٢. ٣٠٣۶٨ ٣٠٣٧٧ در تاریخ های ١۶ و ١٧ تیرماه سال ١٣٩٩
٢٣. ٣٠٣٧٨ ٣٠٣٩١ در تاریخ های ٢١ و ٢٢ تیرماه سال ١٣٩٩
٢۴. ٣٠٣٩٢ ٣٠۴٠۴ در تاریخ های ٢٣ و ٢۴ تیرماه سال ١٣٩٩
٢۵. ٣٠۴٠۵ ٣٠۴١٩ در تاریخ های ٢٨ و ٢٩ تیرماه سال ١٣٩٩
٢۶. ٣٠۴٢٠ ٣٠۴٧٨ در تاریخ های ٣٠ و ٣١ تیرماه سال ١٣٩٩
٢٧. ٣٠۴٧٩ ٣٠۶٠۴ در تاریخ های ۴ و ۵ مردادماه سال ١٣٩٩
٢٨. ٣٠۶٠۵ ٣٠٧٠٨ در تاریخ های ۶ و ٧ مردادماه سال ١٣٩٩
٢٩. ٣٠٧٠٩ ٣١٠٠٠ در تاریخ های ١١ و ١٢ مردادماه سال ١٣٩٩
٣٠. ٣١٠٠١ ٣١٢١٠ در تاریخ های ١٣ و ١۴ مرداد ماه سال ١٣٩٩

 

میدان آرژانتین، خیابان زاگرس، شماره ٣
١۵١۴٩٣۴۴١١
٣١۴۶-١۵٨٧۵
٨۴٠٠٠
info@icbar.ir

دیدگاه

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.